نظریه اتوماتیک: مارپیچهای پویا

پرفسور دکتر اینگ شوانک
انستیتوی آموزش ریاضی‌
تمرکز: ریاضیات شناختی / علوم رایانه
دانشگاه کلن

پیاده سازی: استفن فوگل
بازخورد: پرفسور دکتر اینگ شوانک